decent@Bangkok Jewellery & Gem Fair 2021

decent@Bangkok Jewellery & Gem Fair 2021

เพื่อเป็นการตอกยํ้าการส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการค้าและการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับของโลก (Jewelry Hub) กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินงานเพื่อเพิ่มขีด ความสามารถด้านการแข่งขัน และส่งเสรมิ ด้านการตลาด ในหลายด้าน อาทิ การจัดทํากลยุทธ์การสื่อสารเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์อุตสาหกรรมให้เป็นที่ยอมรับ ในกลุ่มผู้ซื้อ ผู้นําเข้า และสร้างการรับรู้โดยตรงแก่ผู้บริโภค เช่น โครงการ Buy with confidence โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (GIT) คู่ขนานไปกับการส่งเสริม ภาพลักษณ์อุตสาหกรรมในต่างประเทศ ผ่านแคมเปญ “Thailand Magic Hands: the spirit of Jewelry Making” โดยกรมส่งเสริม การค้า ระหว่างประเทศ รวมทั้ง การยกระดับ งานแสดงสินค้า อัญมณีและเครื่องประดับ Bangkok Gems and Jewelry Fair ซึ่งถือ เป็นเวทีการค้าที่สำคัญ สำหรับนักธุรกิจ ผู้ซื้อ / ผู้ขาย ในการต่อยอดธุรกิจ ในหลากหลายมิติ ทั้งการสรรหาวัตถุดิบ การค้าขายและการสร้างเครือข่ายพันธมิตร

ใส่ความเห็น